1

 

Name  Formula Alpha formula Edge Filename (right click to 'save   target as') Citation
DABCO: 1,4diazabicyclo[2,2,2]octane C6H12N2 C6H12N2 C 1s va-0cckk.os RUH95
DABCO: 1,4diazabicyclo[2,2,2]octane C6H12N2 C6H12N2 N 1s va-0nnkk.os RUH95
Decaborane B10H14 B10H14 B 1s bj-0bbkk.os HW&93
Decylalcohol C10H21OH C10H22O C 1s da-0cckk.os HI88a
Diacetimide ME(CO)NH(CO)ME C4H7N02 C1s kn-0cckk.os  
Diacetimide ME(CO)NH(CO)ME C4H7N02 N1s kn-0nnkk.os  
Diacetimide ME(CO)NH(CO)ME C4H7N02 O1s kn-0ookk.os  
Diazadiene C10N2H18 C10H20N2 C 1s dn-0cckk.os LU+99
Diazadiene C10N2H18 C10H20N2 N 1s dn-0nnkk.os LU+99
Dicobaltoctacarbonyl Co2(CO)8 C8Co2O8 C 1s cc-0cckk.os RWH91
Dicobaltoctacarbonyl Co2(CO)8 C8Co2O8 Co 2p cc-0col3.os RWH91
Dicobaltoctacarbonyl Co2(CO)8 C8Co2O8 O 1s cc-0ookk.os RWH91
Dicyanoimidazole C3N2H2(CN)2 C5H2N4 C 1s di-0cckk.os AHG93
Dicyanoimidazole C3N2H2(CN)2 C5H2N4 N 1s di-0nnkk.os AHG93
Diethylcarborane B4H4C2(Et)2 B4C6H14 B 1s bh-0bbkk.os HW&93
Diethylcarborane B4H4C2(Et)2 B4C6H14 C 1s bh-0cckk.os HW&93
Diethylether (C2H5)2O C4H10O C 1s de-0cckk.os UH&95b
Diethylether (C2H5)2O C4H10O O 1s de-0ookk.os UH&95b
Difluorobenzene c-C6H4F2 C6F2H4 C 1s df-0cckk.os HF&87
Difluorobenzene c-C6H4F2 C6F2H4 F 1s df-0ffkk.os HF&87
Dihydropyran c-C5H8O C5H8O C 1s dp-0cckk.os NIH86
Dihydropyran c-C5H8O C5H8O O 1s dp-0ookk.os NIH86
dimethyl carbonate (CH3O)2CO C3H6O3 O 1s gm-0ookk.os HW&91
Dimethyl cyclobutene C6H10 C6H10 C 1s ya-0cckk.os EL+98
dimethyl isophthalate C6H4-1,3-(CO2CH3)2 C10H10O4 C 1s un-0cckk.os UH+97a
dimethyl isophthalate C6H4-1,3-(CO2CH3)2 C10H10O4 O 1s un-0ookk.os UH+97a
Dimethyl Malonate ME(O)CO(CH2)CO(O)ME C5H8O4 C1s kq-0cckk.os  
Dimethyl Malonate ME(O)CO(CH2)CO(O)ME C5H8O4 O1s kq-0ookk.os  
dimethyl phthalate C6H4-1,2-(CO2CH3)2 C10H10O4 C 1s um-0cckk.os UH+97a
dimethyl phthalate C6H4-1,2-(CO2CH3)2 C10H10O4 O 1s um-0ookk.os UH+97a
dimethyl pyrocarbonate MeO-CO-O-CO-OMe C4H6O5 C 1s kl-0cckk.os  
Dimethyl Pyrocarbonate ME(O)CO(O)CO(O)ME C4H6O5 O1s kl-0ookk.os  
dimethylamino trimethylsilane Me3Si[NMe2] C5H15NSi C 1s ug-0cckk.os UH94b
dimethylamino trimethylsilane Me3Si[NMe2] C5H15NSi N 1s ug-0nnkk.os UH94b
dimethylamino trimethylsilane Me3Si[NMe2] C5H15NSi Si 2p ug-0sill.os UH94b
Dimethyl-terephthalate CH3O-CO-C6H4-COOCH3 C10H10O4 C 1s dt-0cckk.os UH&95b
Dimethyl-terephthalate CH3O-CO-C6H4-COOCH3 C10H10O4 O 1s dt-0ookk.os UH&95b
dimethyltetrafluorobenzeocyclobutane C10H8F4 C10F4H8 C 1s ve-0cckk.os UH96
diphenyl carbonate (C6H5O)2CO C13H10O3 C 1s gp-0cckk.os HW&91
diphenylmethane (C6H5)2CH2 C13H12 C 1s ih-0cckk.os UH&95b
Diphenyl-phosphaborane Bz2PB5H8 B5C12H18P B 1s bm-0bbkk.os HLD91
Diphenyl-phosphaborane Bz2PB5H8 B5C12H18P C 1s bm-0cckk.os HLD91
Di-t-butylphosphorus chloride (C4H9)2PCl ClC8H18P C 1s pb-0cckk.os HH+98
Di-t-butylphosphorus chloride (C4H9)2PCl ClC8H18P P 2p pb-0ppmm.os HH+98
Di-t-butylphosphorus chloride (C4H9)2PCl ClC8H18P Cl 2p pb-0xxmm.os HH+98